REGULAMIN NAGRÓD

V Ogólnopolskiego Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej

organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przy współudziale
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
oraz Związku Artystów Scen Polskich

PREAMBUŁA

Na podstawie pkt 6 Regulaminu V Ogólnopolskiego Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej („Konkurs”) Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego („Instytut”) ustala niniejszym regulamin nagród w Konkursie, w brzmieniu następującym.

§ 1

1. Ustala się nagrody w Konkursie w następujących kategoriach („Nagrody”):

  • 1) nagroda dla Teatru za najlepsze przedstawienie Konkurs
  • 2) nagroda dla Teatru za najlepsze przedstawienie popularyzujące dawne dzieło literatury polskiej
  • 3) Wielka Nagroda Aktorska
  • 4) indywidualna nagroda za rolę żeńską i rolę męską lub zespołowa nagroda aktorska
  • 5) nie więcej niż cztery indywidualne lub zespołowe nagrody dla twórców przedstawienia

2. Ustala się następujące kategorie wyróżnień w Konkursie (“Wyróżnienia”):

  • 1) indywidualne wyróżnienie za rolę żeńską i rolę męską lub zespołowe wyróżnienie aktorskie
  • 2) nie więcej niż cztery indywidualne lub zespołowe wyróżnienia dla twórców przedstawienia
  • 3) wyróżnienie dla Teatru za przedstawienie popularyzujące dawne dzieło literatury polskiej

3. Dodatkowo jury rekomenduje wybrane spektakle do prezentacji podczas 30. Warszawskich Spotkań Teatralnych. Organizator Konkursu pokrywa koszty związane z udziałem rekomendowanych spektakli w tym festiwalu (w ramach kwoty wskazanej w § 3 ust. 2).

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania Nagrody lub Wyróżnienia w przypadku uznania przez Jury, że żaden z uczestników Konkursu nie zaprezentował lub żadne przedstawienie wystawione w Konkursie nie zaprezentowało poziomu artystycznego zasługującego na przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia w danej kategorii. W przypadku nie przyznania nagrody jury może zaproponować zwiększenie innych nagród.

§ 2

Jury, dokonuje wyboru laureatów w drodze głosowania jawnego.
W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Jury.

§ 3

1. Na Nagrody i Wyróżnienia zostały przeznaczone środki w łącznej kwocie 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Na Rekomendacje zostały przeznaczone środki w łącznej kwocie 81 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

§ 4

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Ewentualne spory dotyczące interpretacji regulaminu rozstrzyga Dyrektor Instytutu Teatralnego.

Dyrektor Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego
Maciej Nowak